O PIELGRZYMCE

Autor: Ks. Paweł Sidoruk / 19.05.2015
za: http://www.orthodox.pl/paschalna-pielgrzymka-mlodziezy/

W dniach 15-17 maja z błogosławieństwa metropolity Sawy już po raz XXXVI odbyła się Pielgrzymka Paschalna prawosławnej młodzieży na św. górę Grabarkę. Mottem spotkania były słowa ap. Pawła „Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka”.
Uroczystości rozpoczęły się paschalną wieczernią oraz poświęceniem wody, którym przewodniczył metropolita Sawa w obecności abpa. Jakuba, duchowego opiekuna bractwa z ramienia św. Soboru Biskupów wraz z licznie zebranym duchowieństwem. Eminencja rozpoczynając tegoroczną pielgrzymkę powitał wszystkich zebranych, wśród których byli duchowni i młodzież z Rumunii, Belgii, Etiopii, Słowacji, Ukrainy oraz Białorusi. Metropolita podkreślił znaczenie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka jako fundamentu wiary, na którym każdy z wierzących buduję swoją osobistą wiarę. Ponadto odniósł się do słów motta pielgrzymki, mówiąc, iż każdy z obecnych w tych dniach na Grabarce wschodzi w trud swojej Cerkwi, ojców, matek, nauczycieli, kapłanów, dając świadectwo wiary otaczającemu nas światu. - Trzeba dzisiaj tak działać aby tylko dobro i prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa były głoszone naszymi ustami - podkreślił zwierzchnik naszej Cerkwi.
Następnym punktem programu było spotkanie w domu pielgrzyma, podczas którego przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Marta Całpińska wręczyła przełożonej klasztoru ihumeni Hermonii tytuł honorowego członka bractwa za wieloletnią pomoc w organizowaniu różnych spotkań młodzieży na Grabarce. Tradycyjnie wieczorem został poświęcony krzyż w intencji wszystkich uczestników pielgrzymki. Poświęcenia dokonał abp. Jakub. Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem, podczas którego prezentowali swoją tradycję i kuchnię paschalną goście z Rumunii.
Kolejny dzień rozpoczął się św. Liturgią której przewodniczył metropolita Sawa w asyście abpa. Jakuba. W słowie skierowanym do młodzieży Metropolita odniósł się do słów czytanej Ewangelii podkreślając potrzebę trwania we wspólnocie oraz jedności z Bogiem oraz Matką – Cerkwią Prawosławną. Tak jak Syn Boży był posłuszny swemu Ojcu tak też każdy musi być posłuszny swojej Cerkwi wypełniając Wolę Bożą. Tylko trwanie w Bogu napełnia człowieka mądrością, energią i mocą tak niezbędną w pokonywaniu różnych trudności i zwalczaniu pokus, natomiast nie uczestniczenie w życiu liturgicznym rodzi zdradę i różne odstępstwa oraz zakłóca normalność życia człowieka.
Następnie młodzież miała możliwość uczestniczenia w „100 pytaniach do…”, meczu piłki nożnej, prezentacji działalności bractw parafialnych, grupach tematycznych, wykładzie abpa. Jakuba na temat motta pielgrzymki. Kolejnym punktem programu było wsienoszcznoje bdienije, któremu przewodniczył bp. Supraski Grzegorz oraz panichida w intencji zmarłych hierarchów oraz osób związanych z działalnością bractwa. Dzień zakończył się akatystem do św. męczennika Gabriela.
Tradycyjnie już o północy została odprawiona święta Liturgia, podczas której znaczna część młodzieży przystąpiła do św. Eucharystii. Głównym punktem trzeciego dnia pielgrzymki była święta Liturgia, którą celebrował bp. Grzegorz. Władyka odnosząc się do słów ewangelii podkreśli, iż każdy z nas w większej lub mniejszej mierze jest duchowo niewidomy. Dzięki poznaniu Chrystusa człowiek zdolny jest ujrzeć prawdziwe światło, które oświetla drogę do nieba i pomaga żyć w prawdzie.
Ostatnim punktem pielgrzymki było podsumowanie, w którym bp. Grzegorz podziękował organizatorom, chórom i wszystkim którzy zaangażowali się w pracę na rzecz pielgrzymki.